• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Srebrenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske takse

  20.10.2011.

  U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (Službeni glasnik Republike Srpske br. 73/08 i 49/09), kao i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.

  Takse propisane Zakonom o sudskim taksama i Taksenom tarifom plaćaju lica po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudovima.

  Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.

  Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da plati tužilac, odnosno predlagač, a za sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u poravnanju nije drugačije ugovoreno.

  Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, sudsku taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem interesu je pokrenut postupak po vanrednom pravnom sredstvu.

  Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i dr.) OBAVEZNO se dostavlja dokaz o plaćenoj taksi.

  Obaveza plaćanja takse nastaje:

  za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) - kada se predaju sudu;
  za sudske prepise - kada se zatraže od suda;
  za sudske odluke - kada se objave, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena - kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prepis odluke;
  sudska poravnanja - kada se zaključe;
  za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - kada je rješenje o nasljeđivanju donešeno;
  u postupku stečaja - kada je donešena odluka o glavnoj diobi u postupku stečaja;
  u postupku likvidacije - danom donošenja rješenja o zaključenju likvidacionog postupka;
  za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje.

  Ako stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o paćenoj taksi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika da uplati odgovarajuću taksu u roku od 8 (osam) dana, pa u koliko stranka ne uplati taksu u ovom roku sud će nastaviti postupak i pristupiti prinudnoj naplati takse.

  Način uplate

  Sudske takse plaćaju se u gotovini.

  Uplatnica se popunjava na slijedeći način:

  NALOG ZA UPLATU SUDSKE TAKSE:

  VRSTA PRIHODA: 722211
  Ž-R: 5620990000055687
  PRIMALAC: Budžet RS Banja Luka
  SVRHA DOZNAKE: Broj predmeta
  FIZIČKO LICE: Jedinstveni matični broj
  PRAVNO LICE: Identifikacioni broj
  OPŠTINA: 097
  POZIV NA BROJ: Broj predmeta
  OZNAKA BUDŽETSKE ORGANIZACIJE: 10780001

  OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE
  (čl. 10. Zakona o sudskim taksama, Službeni Glasnik Republike Srpske br. 73/08, 49/09)

   

  Član 10.

  1. Od plaćanja takse oslobođeni su:
   • Republika Srpska i njeni organi koji se finansiraju iz budžeta Republike Srpske i nisu upisani u sudski registar,
   • jedinice lokalne samouprave,
   • izdržavana lica u postupcima utvrđivanja i ostvarivanja prava po osnovu zakonskog izdržavanja, 
   • lica u sporovima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava iz radnog odnosa.
  2. Taksa se ne plaća:
   • na podneske i odluke suda u svim sudskim postupcima u ostvarivanju prava i statusa porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske, kao i porodica civilnih žrtava rata,
   • na podneske i odluke suda kojim ratni vojni invalidi vode postupak za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i
   • na podneske kojim se traži izdavanje uvjerenja i na uvjerenje radi ostvarivanja prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenja potrebnog za zasnivanje radnog odnosa.


  1. Takse na podneske i radnje ne plaća lice koje poklanja svoju imovinu organima iz stava 1. ovog člana, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama, ustanovama ili fondacijama.
  2. Strano fizičko i pravno lice oslobođeno je plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprociteta.U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, mišljenje daje Ministarstvo pravde Republike Srpske.“

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1