Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Srebrenici

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja i potvrde

13.07.2011.

U Osnovnom sudu u Srebrenici, građani i pravna lica mogu izvaditi sledeća uvjerenja i potvrde:

Uvjerenja iz prekršajne evidencije

Postoje dvije vrste zahtjeva jedan za fizička, a drugi za pravna lica.
Zahtjevi za izdavanje podataka iz prekršajne evidencije predaju se na prijemu pošte
u pisarnici, a preuzimaju narednog dana.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje se na osnovu evidencije sa krivičnog  upisnika Osnovnog suda u Srebrenici.
Čitko popunjen obrazac, taksiran sa 15,00 KM sudske takse (uplaćeno putem opšte uplatnice) predaje se neposredno na šalter prijema pošte. Uvjerenje se izdaju istog dana.

 

 

OSNOVNI SUD U SREBRENICI

Broj: 082-0-Su-17-000-180

Dana 06.04.2017.godine

 

OSNOVNI SUD U SREBRENICI, Predsjednik suda Sead Alić, na osnovu odredaba člana 49. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Republike Srpske (Službeni glasnik RS, broj: 9/14), te uputa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH o  stupanja na snagu Implementacije nove generacije CMS-a  - Modula za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, objavljuje slijedeće

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se građani sa područja ovog suda da će se od 01.03.2017.godine Uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka izdavati direktno u zgradi Osnovnog suda u Srebrenici (pisarnica suda svakim radnim danom), što znači da se mijenja dosadašnja praksa i građani nisu više obavezni Uvjerenje nosti i u Bijeljinu radi ovjeravanja u Okružnom sudu u Bijeljini, tako da će se  kompletna procedura završavati kod našeg suda u Srebrenici.

 

Dodatne upute građani mogu dobiti u prijemnoj kancelariji suda ili na drugi način kontaktirati sud shodno uputama sa web sajta.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                             Predsjednik suda

                                                                                                                Sead Alić

 

 

Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti

Ovim uvjerenjem dokazujete da proti Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti. Zahtjevi za izdavanje podataka iz prekršajne evidencije predaju se na prijemu pošte
u prijemnoj kancelariji (pisarnica), a preuzimaju  narednog dana

Uvjerenje da protiv privrednog društva nije pokrenut postupak likvidacije niti stečaja

Ova uvjerenja se izdaju u Osnovnom sudu u Bijeljini.

Uslovi za dobijanje uvjerenja i potvrda

Potrebno je podnijeti pisani zahtjev , nakon što se izvrši potrebna provjera podataka , uplaćuje se taksa u iznosu od  (zavisno od vrste uvjerenja ili potvrda) na sljedeći broj transakcijskog računa : 5620990000055687 , poziv na broj : (broj predmeti) , vrsta prihoda : 722211 budžetska organizacija: 1078001    opština  097.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh