Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju

08.02.2018.

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju se bavi pitanjima koja su u vezi sa edukacijom sudija i tužilaca, te pitanjima koja su u okviru nadležnosti Centra za sudsku dokumentaciju (u daljem tekstu: Centar), a posebno:

a) prezentira Vijeću stratešku politiku koja se odnosi na edukaciju sudija i tužilaca;
b) nadgleda izradu i implementaciju strategije za edukaciju  sudija i tužilaca;
c) održava sastanke, najmanje jednom mjesečno, sa direktorima centara za edukaciju, odnosno, najmanje dva puta godišnje, sa upravnim odborima centara za edukaciju;
d) daje prijedlog Vijeću vezano za minimum, odnosno maksimum stručne obuke za usavršavanje koju sudije i tužioci trebaju pohađati svake godine,
e) daje komentare na godišnje izvještaje centara za edukaciju, a prije prezentacije Vijeću radi usvajanja;
f) daje stručna mišljenja za rad rukovodiocu Centra;
g) daje mišljenje na interne propise i procedure vezane za postupke kojima se omogućava prikupljanje, obrada i pohranjivanje sudskih odluka i drugih relevantnih akata u bazu podataka, objavljivanje i dostupnost podataka korisnicima;
h) daje preporuke o kriterijima prema kojim će se vršiti odabir odluka koje će biti predmet obrade Centra;
i) predlaže Vijeću formiranje radnih grupa za analizu sudskih odluka odnosno sudske prakse koja je od posebnog značaja za primjenu propisa u Bosni i Hercegovini;
j) ukazuje na pravnu teoriju koja je u vezi sa određenim slučajevima iz sudske prakse (npr. knjige, publikacije, naučni radovi, članci i sl), 
k) daje mišljenje na prijedloge projekata koji se odnose na aktivnosti Centra;
l) odlučuje o zahtjevima za pristup bazi sudskih odluka Centra.

U skladu sa odlukom VSTV-a od 20. decembra 2017. godine, za članove Stalnog povjerenstva za edukaciju i Centar za sudbenu dokumentaciju imenovani su:

a) Selim Karamehić, predsjedavajući, član Vijeća i sudac Osnovnog suda Brčko distrikta BiH;
b) Berina Alihodžić, članica Vijeća i zamjenica glavne kantonalne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
c) Monika Mijić, članica Vijeća i savjetnica ministra u Federalnom ministarstvu pravde;
d) Milijana Buha, članica Vijeća i docentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci;
e) Ružica Jukić, dopredsjednica Vijeća i sutkinja Općinskog suda u Tuzli.

Za podršku radu stalne komisije određen je Centar za sudsku dokumentaciju.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Stalna komisija za CSD